top of page
AdobeStock_118746105.jpeg

Pedagogisch Evalueren & verantwoorden

Onderwijs vanuit een eigen pedagogische visie

Pedagogische scholen maken net als verschillende vernieuwingsscholen keuzes voor hun onderwijs vanuit een pedagogische visie. Zij werken met een landelijk curriculum aangevuld met eigen keuzes, waarin kennis en kunde door kinderen van binnenuit ontwikkeld kan worden.

Het schoolconcept vraagt dan om pedagogisch en didactisch handelen van de leraar waarbij kinderen ruimte krijgen voor eigenheid en waarbij de persoonlijke verworvenheden van kinderen centraal staan. Het gaat om méér dan cognitieve opbrengsten.

Hoe maak je dan deze brede ontwikkeling van kinderen zichtbaar? En hoe laat je met feiten zien wat een kind weet, kan, voelt en is? 

Hoe realiseer je eigenaarschap bij kinderen? En hoe geef je zelf het didactisch repertoire bij de leerkracht vorm, op basis van de ontwikkeling van kinderen, en passend bij de pedaogogische visie?.

Triband Verantwoorden: Evalueren & Verantwoorden op drie niveaus

Triband Verantwoorden is het instrument dat is ontwikkeld om verantwoording af te leggen over deze brede ontwikkeling van kinderen: ‘van smal beoordelen naar breed verantwoorden’.

Bij Triband Verantwoorden vindt de evaluatie en verantwoording van leeropbrengsten op drie niveaus plaats : 

  1. Het niveau van de externe standaarden. Dit betreft hetgeen alle kinderen in Nederland (wettelijk) moeten kennen en kunnen. De scores en metingen kunnen landelijk worden vergeleken; 

  2. ​Het niveau van de eigen school of de eigen groep. Wat kun je zeggen over de ontwikkeling van een kind ten opzichte van leeftijdgenootjes of kinderen met dezelfde interesse binnen de eigen school? Zijn er trends waar te nemen en hoe zijn data te verklaren vanuit het gevoerde onderwijsconcept?;

  3. Het niveau van het individuele kind. Wat kun je zeggen over de ontwikkeling van het unieke kind ten opzichte van zichzelf? Wat laat het kind zien als het gaat om weten, doen, samenleven en zijn?

Inmiddels zijn naast het instrument Triband Verantwoorden een aantal bouwstenen ontwikkeld die helpen om op de school dagelijkse praktijk te maken van Pedagogisch Evalueren & Verantwoorden.

AdobeStock_206609405.jpeg
AdobeStock_114314282.jpeg

Het leren zichtbaar maken

Het zichtbaar maken van leren weten, leren doen, leren samenleven en leren zijn is bij scholen die werken met Pedagogisch Evalueren & Verantwoorden in balans en gelijkwaardig. aan elkaar. Verschillende assessmentvormen en de keuze voor (traditionele) toetsen, brengen zowel het persoonlijk leerproces als het resultaat van de leerlingen in beeld.

De gesprekken tussen de leraren in het team over deze keuzes vergroten het meesterschap van de professional, en verdiepen zo het pedagogisch concept van de school in de dagelijkse praktijk.  

Met eigen werk van leerlingen

Geen data-muren met cijfers en grafieken in een klas, maar muren met authentieke data: het eigen werk van de leerlingen. En werkdossiers waarin de kinderen zelf bewijzen van hun ontwikkeling bewaren inclusief reflecties hierop.

Het verzamelen van eigen werk door de leerlingen, de gesprekken hierover, en vervolgens samen met de leerkracht besluiten wat de volgende stap wordt: dat is waar Pedagogisch Evalueren & Verantwoorden over gaat. Met Pedagogisch Evalueren & Verantwoorden sluit de wijze van evalueren en verantwoorden van de opbrengsten van het onderwijs beter aan bij de identiteit van de school.​

bottom of page