Teamscholing Pedagogisch Meesterschap

Zelfstandig werken en Pedagogisch evalueren ineen

Pedagogische scholen maken net als verschillende
vernieuwingsscholen keuzes vanuit een pedagogische visie. Zij werken met een landelijk curriculum aangevuld met eigen lokale keuzes, waarin kennis en kunde door kinderen van
binnenuit ontwikkeld kan worden. Maar hoe realiseer je eigenaarschap bij kinderen? Hoe geef jezelf het didactisch repertoire vorm op basis van de ontwikkeling van kinderen? Hoe maak je de ontwikkeling van kinderen zichtbaar en hoe laat je met feiten zien wat een kind weet, kan, voelt en
is?

 

Het schoolconcept vraagt om pedagogisch en didactisch handelen van de leraar waarbij kinderen ruimte krijgen voor eigenheid en waarbij de persoonlijke verworvenheden van kinderen centraal staan. Het gaat om méér dan cognitieve
opbrengsten. Tri-band Verantwoorden is het instrument dat is ontwikkeld om verantwoording af te leggen: ‘van smal beoordelen naar breed verantwoorden’. Het zichtbaar maken van leren weten, leren doen, leren samenleven en leren zijn
is in balans en gelijkwaardig. Verschillende assessmentvormen en toetsen, brengen zowel het
persoonlijk leerproces als het resultaat in beeld.

AdobeStock_208442592.jpeg
AdobeStock_268796953.jpeg

Doelgroep

Deze Teamscholing Pedagogisch Meesterschap is
bedoeld voor het team van .... Het traject krijgt
vorm op basis van de idealen van ...... zelf.

Doel

Ontwerpen van krachtig onderwijs. Aandacht voor eigenaarschap, typologie van de school en de pedagogische en didactische verschillen in de drie
leeftijdsfasen in de school. Hoe leer je kinderen het nieuwe te ontdekken en zelf
uitdagingen aan te gaan binnen de groep. De teamscholing sluit aan op de bestaande kennis en ervaring van de leraren en medewerkers. In het traject
werken we samen met een trajectgroep.

Inhoud

De studiebijeenkomsten en de eigen studie binnen de
masterclass zijn opgebouwd aan de hand van de vier
pijlers:​

 

1.Weten – – proviand voor onderweg. Bij weten staat
de theorie centraal: Het curriculum als basis voor de ontwikkeling van alle
kinderen
•Waartoe leidt goed onderwijs
•De praktijk van Triband Verantwoorden
•Mathetiek en Typologie van de school
•Pedagogisch evalueren: assessment en toetsen
•Verantwoordingskalender versus toetskalender

​2.Doen – ontwerpen, een proeve:
•Vrije ruimte
•Betekenisvol observeren
•Verworvenheden van kinderen in kaart brengen
•Een KindWerkDossier, wat komt daarin?
•De vertraagde week als leverancier voor de
Verantwoordingskalender

3. Samen – op de werkvloer: Met elkaar meekijken en
samen ontwerpen. Groepoverstijgend reflecteren op de
theorie.

4. Zijn – pedagogisch meesterschap geldt ook voor
het team als geheel. Wat is vanuit persoonlijke idealen
belangrijk en hoe komt dat samen in
gemeenschappelijk gedragen vernieuwing.

AdobeStock_206609405.jpeg
Netwerkpevsaschabrasz07.jpg

Opbrengst

De voornaamste opbrengst van de teamscholing is dat leraren samen met behulp van nieuwe kennis en door nieuwe ervaring zorgen dat ...... Een krachtige school is. Waar de kwaliteit van de school dagelijks samen met kinderen, maar ook met ouders en buitenstaanders tot stand komt. Het team kan de ontwikkeling uitdragen en kan dat vastleggen in verhalen voor de site of ouderberichten.
Het traject wordt gerealiseerd door colleges, workshops en het delen van ervaringen. De vijf studiemiddagen hebben een werkplaats karakter.

duur

De teamscholing bestaat uit zeven teambijeenkomsten, een startbijeenkomst, vijf
studiemiddagen en een slotbijeenkomst.

studiebelasting

De studiebelasting bedraagt circa 112 uur (4 EC)
voor alle leden van het schoolteam.
Contacttijd: 20 uur, verschillende bijeenkomsten.
Zelfstudie, aanpak in de groep, opdracht: 92 uur.

Kosten

€ 1.875,-- per persoon (inclusief studiemap,
koffie/thee, exclusief literatuur).

certificaat

Na de succesvolle afronding van deze teamscholing
ontvangt iedere deelnemer het certificaat
Teamscholing Pedagogisch Meesterschap
Pedagogisch Evalueren en Verantwoorden

register leraar

Deze teamscholing wordt gevalideerd
door het beroepsregister voor leraren,
registerleraar.nl.

Andere trajecten van Pedagogisch
Meesterschap

registerleraar.nl_.png

Het programma Pedagogisch Meesterschap kent drie
trajecten Masterclass Pedagogisch Meesterschap Anders
Evalueren & Verantwoorden voor leraren.
Teamscholing Pedagogisch Meesterschap voor
schoolteams Anders Evalueren & Verantwoorden.
Collegereeks Beleid Pedagogisch Meesterschap
Anders Evalueren & Verantwoorden voor
schoolleiders en intern begeleiders.
De trajecten kunnen ook in opdracht van een bestuur
of scholengroep op maat worden aangeboden.